Projecten

Projecten

KopTop. Meer dan alleen een toeristisch platform. Ontstaan in 1997 met de ambitie om krachten te bundelen om zo de belangen van recreatie-ondernemers het beste te behartigen.

Door elkaar te steunen en samenwerkingen aan te gaan met andere belangenvertegenwoordigers, houden wij de kwaliteit van het toeristisch product hoog en de gemeente en Provincie scherp.

Wij fungeren als klankbord voor de overheden, en maken ons politiek sterk voor een goed ondernemersklimaat. Samenwerkend en altijd deskundig.

Naast het bieden van een platform voor het netwerken en verbinden, neemt het KopTop bestuur ook deel aan verschillende overleggroepen en projecten en houdt zij zich bezig met belangrijke acties.

Nieuw Nationaal Park

Als KopTop zijn wij partner in de nieuwe stichting Weerribben Wieden. Wij zijn vanaf het begin betrokken in het proces. Voor ons als recreatie branche vertegenwoordiger is het van belang om aan tafel te zitten en om mee te bepalen en praten waar we heen willen in het gebied, en dan voornamelijk op het gebied van recreatie en toerisme. Bij de nieuwe stichting kijken we vooral naar: Marketing Communicatie en educatie Toegangspoorten en communicatiepoorten Meten van het aantal bezoekers en bestedingen Grenzen Nieuwe ontwikkelingen Door met elkaar dit beleid te bepalen heb je kans om hierin ook de richting aan...

Read more

Loswal Giethoorn

Geschiedenis De loswal wordt al meer dan 40 jaar gebruikt voor het laden en lossen voor bedrijven en particulieren. Daarmee is de loswal ondenkbaar geworden voor de logistiek van Giethoorn. Deze loswal is desondanks nooit goed vergund geweest. Door het veranderen van de economie en de technieken, is het gebruik van de loswal in de loop der jaren Geëvolueerd. Huidige status In de afgelopen 3 jaar heeft de gemeente geprobeerd de loswal op de juiste manier te vergunnen. Deze vergunningen zijn gestrand en hiervoor is de laatste vergunning nu in de plaats gekomen. Met deze vergunning komen er een aantal...

Read more

Omgevingsvisie Steenwijkerland

De gemeente heeft een nieuwe omgevingsvisie opgesteld voor 2018 – 2030. Hier hebben wij als KopTop bestuursleden naar gekeken in samenspraak met een aantal leden. Daarnaast heeft KopTop samen met KHN afd. Steenwijkerland een bijeenkomst georganiseerd om samen met de gemeente de opmerkingen en ideeën die hieruit voort zijn gekomen in kaart te brengen. Deze heeft de gemeente meegenomen en verwerkt in de nieuwe omgevingsvisie. KopTop heeft deze Concept omgevingsvisie vervolgens als bestuur nogmaals onder de loep genomen en hierop een zienswijze ingediend. Deze kunt u hier terugvinden. Projectleiders / bestuursleden:  

Read more

Overlast waterplantjes Belterwiede

Ook hier bijt KopTop haar tanden in vast. Alweer vier jaar geleden aangekaart door een van onze leden en nog steeds geen vooruitgang geboekt. De planten groeien gestaag verder. Wat gaat hier nu mee gebeuren en, nog belangrijker, wie gaat alles betalen? Projectleiders / bestuursleden:  

Read more

Vaarverordening

Geschiedenis De huidige vaarverordeningsstand stamt uit het jaar 2006. Hier wordt nu een nieuwe vaarverordening op geschreven. De reden van het opstellen van een nieuwe vaarverordening was vooral, omdat er in korte tijd veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de rondvaart- en verhuurboten in de gemeente Steenwijkerland. Huidige status De gemeente is al enige jaren bezig om een nieuwe vaarverordening op te stellen. Hierin kiest de gemeente om zich te focussen primair op Giethoorn. De gemeente is nu bezig om twee varianten uit te werken en deze voor te leggen aan belanghebbenden. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit...

Read more

Beschoeiing

Op dit moment heeft de gemeente een stappenplan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiing in Giethoorn. Wilt u voor uzelf weten wanneer er bij u in de buurt gewerkt wordt, kunt u dat terugvinden in de link. Mocht u nog tegen problemen aanlopen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@koptop.nl Jan Oort van Oort-Seinen helpt ons met dit onderwerp en neemt als interim deel aan de beschoeiingsoverleggen. Projectleiders / bestuursleden:    

Read more

Vaardieptes

KopTop heeft hier periodiek overleg over met de gemeente. De laatste afspraken hieromtrent zijn in mei 2017 vastgelegd. Hierin werden vooral de problemen omtrent de Bovenwijde besproken. In dit overleg zijn ook een aantal oplossingen aangedragen door ons als bestuur naar de gemeente toe. De gemeente heeft hierop toegezegd actie te ondernemen in de vorm van het plaatsen van tijdelijke boeien op de Bovenwijde om vervolgens een oplossing voor de toekomst te ontwikkelen. Ook is de gemeente bezig om de vaardieptes in kaart te brengen en krijgt KopTop hier inspraak op. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen wij dit...

Read more

Vergroting personeelsaanbod | creëren stage-/werkplaatsen

      Projectleiders / bestuursleden:

Read more

Openbaar vervoer

De bereikbaarheid van de gemeente Steenwijkerland Het Ondernemersplatform heeft middels een brief de gemeente laten weten dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer van Steenwijkerland. Zeker in het licht van een toekomstige aanbesteding van het Openbaar Vervoer. Dit heeft geleid tot een motie van de VVD, CDA en de ChristenUnie. Het Ondernemersplatform heeft de indruk dat het allemaal te lang duurt voordat er tot actie wordt overgaan. Inmiddels is er deze week een bijeenkomst door gemeente gepland.( 2/10/2017, 15 uur )       Projectleiders / bestuursleden:

Read more